Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Benaurada sou, Maria,
us diem en aquest dia
de la vostra assumpció;
avui, Verge consagrada,
heu pres mística volada
vers l'eterna mansió.

Vós sou l'única poncella
que conté la meravella
del candor original;
vostra flaire l'han sentida
dalt del cel, i allí se us crida:
oh Maria, flor estival.

Fóreu l'arca santa i pura
on prengué mortal figura
Jesucrist, el Redemptor;
estols d'àngels us escorten
i, amb bells cants, avui us porten
a la dreta del Senyor.

Vostre cos, seu de puresa,
com mantell de reialesa,
s'ornà amb llum d'eternitat;
i formosa us en anàreu
al bell tron que al cel trobàreu,
on Crist serva el fruit preuat.

Del cel Reina se us corona,
i a l'honor que Déu us dóna
ajuntem els nostres cants;
sigueu sempre, Verge pia,
dolç conhort i nostre guia
fins a veure-us triomfants.

Sigui a vós, oh Crist, lloança,
Senyor, Déu de benaurança,
fruit de Mare virginal;
i a Déu Pare, llum primera,
qui amb l'Amor d'ambdós impera,
sia glòria immortal. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Crist se'n pujà al cel i preparà una estança per sempre a la seva Mare, al·leluia.

Salm 112

Lloança al nom del Senyor

Derroca els poderosos del soli i exalça els humils (Lc 1, 52)

Servents del Senyor, lloeu-lo,
lloeu el nom del Senyor.
Sigui beneït el nom del Senyor
ara i per tots els segles.
Des de la sortida fins a la posta del sol
lloeu el nom del Senyor.

El Senyor és excels als ulls de tots els pobles,
la seva glòria s'eleva més enllà del cel.
¿Qui és com el Senyor, el nostre Déu?
Té molt amunt el seu tron,
i des d'allí s'inclina
per veure el cel i la terra.

Aixeca de la pols el desvalgut,
treu el pobre de la cendra,
per asseure'l entre els poderosos,
els poderosos del seu poble.
La qui vivia estèril a casa,
la fa mare feliç amb els fills.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Crist se'n pujà al cel i preparà una estança per sempre a la seva Mare, al·leluia.
Antífona 2Per Eva se'ns tancaren les portes del Paradís, per Maria de nou se'ns han obert, al·leluia.

Salm 147

Himne a Déu, restaurador de la ciutat santa

Vine, que et faré veure la núvia l'esposa de l'Anyell (Ap 21, 9)

Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills,
manté la Pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.

Envia ordres a la terra,
i la seva paraula corre de pressa, no es detura.
Tira neu com flocs de llana,
escampa com cendra la gebrada;

llança el seu glaç com molles de pa,
si les aigües es gelen de tanta fredor,
dóna una ordre, i les fon tot seguit,
fa bufar els seus vents, i l'aigua s'escola.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
Als fills d’Israel els seus decrets i decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Per Eva se'ns tancaren les portes del Paradís, per Maria de nou se'ns han obert, al·leluia.
Antífona 3 La Verge Maria ha estat enaltida més enllà del cel: veniu, glorifiquem Crist, Rei de tots els segles.

Càntic Ef 1 3-10


Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist
amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel.

Ens elegí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,
que dóna lloança a la grandesa dels favors
que ens ha concedit en el seu Estimat.

En ell, hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.

La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit
tota aquesta saviesa i penetració que tenim.

Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola
que havia pres,
per executar-la quan els temps fossin madurs:

Ha volgut unir en el Crist tot el món,
tant el del cel com el de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 La Verge Maria ha estat enaltida més enllà del cel: veniu, glorifiquem Crist, Rei de tots els segles.

Lectura breu

Rm 8, 29-30
Déu, que coneixia els qui l'estimen d'abans que existissin, els destinà a ser imatges vives del seu Fill, que ha estat així el primer d'una multitud de germans. Ell, que els havia destinat, els crida, els fa justos i els glorifica.

Responsori breu

V. Ens vau donar un fill i sou sempre verge, Mare de Déu.
R. Ens vau donar un fill i sou sempre verge, Mare de Déu.

V. Intercediu per nosaltres, Verge Maria.
R. Mare de Déu.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Ens vau donar un fill i sou sempre verge, Mare de Déu.

Càntic de Maria

Antífona Totes les generacions em diran benaurada, perquè el Totpoderós obra en mi meravelles, al·leluia.

Pregàries

Déu Pare totpoderós ha volgut que totes les generacions diguessin benaurada la mare del seu Fill, Maria. lloem-lo amb tota la força de l'ànima i demanem-li: Mireu la plena de gràcia i escolteu-nos.

Oh Déu, que féreu meravelles en la immaculada Verge Maria i l'associàreu al Crist gloriós en cos i ànima, dirigiu el cor dels vostres fidels perquè busquin la glòria de Crist.

Vós, que ens donàreu Maria per mare, alleugeu els malalts, consoleu els tristos, perdoneu els pecadors, concediu a tots la salut i la pau per la intercessió de Maria.

Vós, que omplíreu de gràcia Maria, concediu a tothom l'abundor de la vostra gràcia.

Que l'Església sigui un sol cor i una sola ànima en la caritat, i que els fidels perseverin units en la pregària amb Maria, la mare de Jesús.

Vós, que coronàreu Maria reina del cel, doneu als difunts el goig etern amb els sants en el vostre Regne.

Confiats en el Senyor, que féu meravelles en Maria, demanem al Pare que ens deslliuri de tot mal: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, vós heu mirat la humilitat de santa Maria Verge, li heu fet la gràcia de ser la Mare del vostre Fill fet home, i avui l'heu coronada de la glòria més excelsa; concediu-nos que, salvats pel misteri de la vostra redempció, i ajudats amb la pregària de la mateixa Verge Maria, puguem també ser exalçats per vós. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-