Menu

Laudes

Si la pegària litúrgica del dia comença amb Laudes, s'hi anteposa l'Invitatori.
S'omet la introducció a Laudes quan s'acaba de resar l'Invitatori.

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu ajudar-nos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

S'ha obert el dia desitjat:
el Crist Senyor s'enfila al cel;
Déu, esperança de tothom
puja a l'enllà victoriós.

Caigut el príncep d'aquest món,
els cors exulten deslliurats.
L'ha derrotat un cos mortal
fet immortal per sempre més.

L'amaga un núvol lluminós;
pau i alegria dels creients,
penetra dins del Paradís
que Adam i Eva havien clos.

Oh goig intens, clavat en creu
va redimir el pecat del món;
ara, pujant al més enllà,
vol portar l'home fins al cel.

Com agraïm al Redemptor
els dons que ens lliura constantment!
Som ciutadans del Paradís
per l'amplitud del seu amor.

Amb els celestes estadants
sigui amb nosaltres tot el goig:
ells ja han pogut veure Jesús,
també nosaltres el veurem.

Ara, Senyor, pujant al cel,
preneu per sempre els nostres cors.
Junt amb el Pare i l'Esperit
sigueu lloat eternament. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Homes de Galilea, ¿per què us esteu mirant el cel? Aquest Jesús, que ha estat endut entre vosaltres cap el cel, tornarà, al·leluia.

Salm 62, 2-9

Desig de Déu

Vetlla en el servei de Déu tothom qui rebutja les obres tenebroses de la nit.

Vós, Senyor, sou el meu Déu,
de bon matí jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta sense una gota d'aigua.

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L'amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran.

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis.

Quan des del llit us recordo,
passo les nits pensant en vós,
perquè vós m'heu ajudat,
i sóc feliç sota les vostres ales.

La meva ànima s'ha enamorat de vós,
em sosté la vostra mà.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Homes de Galilea, ¿per què us esteu mirant el cel? Aquest Jesús, que ha estat endut entre vosaltres cap el cel, tornarà, al·leluia.
Antífona 2Enaltiu el rei dels segles, canteu a Déu un himne, al·leluia.

Càntic Dn 3, 57-88. 56

Que tot l'univers lloï el Senyor

Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents.(Ap 19, 5)

Beneïu el Senyor totes les criatures
canteu-li lloances per sempre.
Beneïu-lo, àngels del Senyor,
beneïu, cels, el Senyor.
Beneïu el Senyor, aigües de l'espai,
beneïu-lo, estols del Senyor.
Beneïu el Senyor, sol i lluna,
beneïu-lo, estrelles del cel.

Beneïu el Senyor, pluges i rosades,
beneïu-lo, tots el vents.
Beneïu el Senyor, foc i calor,
beneïu-lo, freds i gelades.
Beneïu el Senyor, rosades i gebre,
beneïu-lo, glaç i freds.
Beneïu el Senyor, neus i geleres,
beneïu-lo, dies i nits.
Beneïu el Senyor, llum i tenebres,
beneïu-lo, núvols i llamps

Que la terra beneeixi el Senyor,
que li canti lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, muntanyes i turons,
vegetació de la terra, beneeix-lo.
Beneïu, fonts, el Senyor,
beneïu-lo, rius i mars.
Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins,
beneïu-lo, tots els ocells.
Beneïu el Senyor, feres i ramats,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïu el Senyor, tots els homes,
beneeix-lo, poble d'Israel.
Beneïu-lo, sacerdots del Senyor,
beneïu-lo, servents del Senyor.
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor,
ànimes i esperits dels justos, beneïu-lo.
Beneïu el Senyor, Hananies, Azaries i Misael,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant,
cantem-li lloances per sempre.
Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre.

En acabar aquest càntic, s'omet Glòria al Pare.

Antífona 2 Enaltiu el rei dels segles, canteu a Déu un himne, al·leluia.
Antífona 3 Davant d'ells s'enlairà i un núvol se l'endugué al cel, al·leluia.

Salm 149

Cant de triomf dels qui estimen Déu

Que els fills de l’Església, fills del nou poble, s’alegrin en Crist, el seu rei (Hesiqui)

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances davant dels qui l’estimen.
Se sent feliç Israel del qui l'ha creat,
s'alegren del seu rei els fills de Sió.

Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants
amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils.

Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig;
mentre els seus llavis glorifiquen Déu,
tenen a les mans espases de dos talls,

per fer justícia entre els pobles,
per reprendre i castigar les nacions,
encadenant els seus reis,
emmanillant els poderosos.

Executar la sentència que està escrita
és la glòria reservada als qui l'estimen.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Davant d'ells s'enlairà i un núvol se l'endugué al cel, al·leluia.

Lectura breu

He 10, 12-14
Jesucrist, després d'oferir-se una sola vegada com a víctima pels pecats, s'ha assegut per sempre a la dreta de Déu, esperant que Déu faci dels seus enemics l'escambell dels seus peus. Amb una sola oblació, ha consagrat del tot i per sempre els qui havien de ser santificats.

Responsori breu

V. Crist pujà cel amunt, al·leluia, al·leluia.
R. Crist pujà cel amunt, al·leluia, al·leluia.

V. S'endugué un seguici de captius.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Crist pujà cel amunt, al·leluia, al·leluia.

Càntic de Zacaries

Antífona Pujo al meu Pare, que és també el vostre Pare; al meu Déu, que és també el vostre Déu, al·leluia.

Pregàries

Exultem de joia i invoquem el Senyor que, enlairat de la terra, atreu totes les coses envers ell. Repetim-li: Oh Crist, vós sou el rei de la glòria.

Jesús, Senyor, rei de la glòria, que després d'haver-vos ofert un sol cop com a víctima pels pecats heu pujat victoriós a la dreta del Pare, acabeu la vostra obra per sempre en aquells que santifiqueu.

Sacerdot etern i mitjancer de la nova aliança, que viviu intercedint sempre per nosaltres, salveu el vostre poble que us suplica.

Vós, que us presentàreu realment viu després de la vostra passió i mort, i us apareguéreu als Apòstols durant quaranta dies, confirmeu avui la nostra fe.

Vós, que avui prometéreu l'Esperit Sant als Apòstols perquè fossin testimonis vostres d'un cap a l'altre de la terra, refermeu el nostre testimoniatge amb la força de l'Esperit Sant.

Envieu, Senyor, a l'Església i a la humanitat el vostre Esperit d'Amor perquè desapareguin les dissensions i els odis, i les comunitats cristianes puguin viure la fe en pau i harmonia entre els homes.

Plens de fe, invoquem tots junts el Pare amb les paraules del nostre Salvador: Pare nostre.

Oració


Déu totpoderós, concediu-nos el do d'una alegria santa i el goig d'una fervent acció de gràcies, perquè l'Ascensió de Crist, el vostre Fill, és també la nostra elevació i a la glòria on ha arribat el cap, també el cos té esperança d'arribar-hi. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-