Menu

Completes

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.


V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Iesu, redemptor sæculi,
Verbum Patris altissimi,
Lux lucis invisibilis,
Custos tuórum pervigil:

Tu fabricator omnium
Discretor atque temporum,
Fessa labore corpora
Noctis quiete recrea.

Qui frangis ima tartara,
Tu nos ab hoste libera,
Ne valeat seducere
Tuo redemptos sanguine,

Ut, dum gravati corpore
Brevi manemus tempore,
Sic caro nostra dormiat
Ut mens soporem nesciat.

Iesu, tibi sit gloria,
Qui morte victa prænites,
Cum Patre et almo Spiritu,
In sempiterna sæcula. Amen

SalmòdiaAntífona 1 Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia

Salm 85

Oració del pobre en l'adversitat

Beneït sigui Déu. Ell ens conforta enmig de totes les adversitats (2C 1,3.4)

Escolteu, Senyor, escolteu i responeu-me,
que sóc un pobre desvalgut.
Guardeu la meva vida, que sóc un fidel vostre.
Salveu el vostre servent que en vós confia.

Sou el meu Déu, compadiu-me, Senyor,
que tot el dia clamo a vós.
Doneu aquest goig al vostre servent;
a vós elevo la meva ànima.

Vós, Senyor, sou indulgent i bo,
ric en l'amor per a tothom qui us invoca.
Senyor, escolteu la meva pregària,
escolteu la meva súplica.

Us invoco en hores de perill,
i sé que m'escolteu.
Entre els déus no hi ha ningú com vós,
no hi ha gestes comparables a les vostres.

Tots els pobles que heu creat
vindran a fer-vos homenatge
i glorificaran el vostre nom.

Diran: «Sou gran, Senyor,
són prodigioses les vostres obres,
vós sou l'únic Déu.»

Ensenyeu-me la vostra ruta, Senyor,
que m'encamini en la vostra veritat;
que el meu cor, tot sencer,
veneri el vostre nom.

Us lloaré amb tota l'ànima, Déu meu,
glorificaré per sempre el vostre nom:
«Quin amor tan gran em teniu:
m'heu salvat de la terra dels morts.»

Déu meu, s'han alçat contra mi uns arrogants,
uns insolents que no fan cas de vós
volen la meva mort.

Vós, Senyor, Déu compassiu i benigne,
lent per al càstig, fidel en l'amor,
mireu-me, apiadeu-vos de mi.

Doneu el triomf al vostre servent,
la victòria al vostre fill d'esclava.
Feu-me aquest gest, penyora de favor,
i els qui m'odien veuran, avergonyits,
que tinc en vós, Senyor, consol i ajuda.

Antífona 1Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia

Lectura breu

1Te 5, 9-10
Déu no ens ha destinat al càstig, sinó a salvar-nos i a fer-nos seus per Jesucrist, el nostre Senyor, que morí per nosaltres perquè visquem eternament amb ell, tant si l'hora de la seva vinguda ens troba entre els vius, com si ens troba entre els difunts.

Responsori breu

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu esperit.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu esperit.

Càntic de Simeó

Antífona Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el nostre descans.

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.

Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el nostre descans.


Oració

Concediu, Senyor, als nostres cossos un descans tranquil i feu que la llavor que avui hem sembrat amb el treball quotidià germini en fruits per a la vida eterna. Per Crist Senyor nostre.

Conclusió

Que el Senyor totpoderós ens concedeixi una nit tranquil·la i una fi benaurada.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-